Slik eies Rosenborg Ballklub

Slik eies Rosenborg Ballklub – en enkel oversikt over klubbens valgte organer

Som det fremgår av Lov for Rosenborg Ballklub, er klubben selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Dette reguleres av Norges Idrettsforbund som har likelydende bestemmelser for alle idrettslag. I realiteten betyr dette at ingen enkeltperson alene, aksjeselskap eller investorgruppering kan eie Rosenborg. Klubben eier seg selv, og gjennom å tegne medlemskap har man mulighet til å påvirke ved å ha én stemme på klubbens årsmøte, og man blir valgbar til de ulike organer som styrer klubben.

Kilder er Lov for Rosenborg Ballklub, NIFs lov og «Idrettslaget» av Gunnar Martin Kjenner.

Men noen klubber i Norge har vel eiere?

I media omtales ofte Kjell Inge Røkke og Tor Olav Trøim som eier av henholdsvis Molde og Vålerenga. Disse klubbene har organisert seg etter den såkalte dualmodellen hvor det inngås en samarbeidsavtale med et aksjeselskap, hvor markedsrettighetene overdras hit. Det betyr noe forenklet at AS får ansvar for å selge sponsoravtaler og skaffe andre inntekter, mens idrettslaget får ansvar for å drive fotballaget. Alle de sportslige ansatte må ha sitt ansettelsesforhold i foreningen, mens de administrativt ansatte kan være ansatt i et AS. Rosenborg har organisert seg likt, men forskjellen er at datterselskapet Rosenborg Sport AS er heleid av klubben. I motsetning til i Vålerenga hvor de som eier pengene gjerne får stor innflytelse i foreningen har det ingen betydning for eierskapet av Rosenborg.

Det hadde derimot en betydning i rettssaken mot Kåre Ingebrigtsen. Da fikk Rosenborg anledning til å argumentere for at Ingebrigtsen var øverste leder i Rosenborg Ballklub (foreningen) og Tove Moe Dyrhaug øverste leder i Rosenborg Sport AS (aksjeselskapet).

Medlemskapet

For å bli medlem av Rosenborg Ballklub melder du deg rett og slett bare inn. Så lenge du ikke er utestengt av idretten fra før, eller skylder medlemskontingent til andre klubber blir du akseptert som medlem. Så snart innmelding er godkjent ved å betale kontingenten, har du en rekke formelle rettigheter i klubben. De «viktigste» i denne sammenheng er at man som medlem er valgbar til verv og har møte-, stemme- og talerett på klubbens årsmøter.

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og avholdes en gang per år, normalt i februar. På årsmøtet kan alle medlemmene møte, gi uttrykk for sine meninger gjennom taleretten, fremme forslag samt delta i medlemsdemokratiet gjennom stemmeretten.

Viktige oppgaver for årsmøtet er å behandle klubbens reviderte regnskap, behandle innkomne forslag, vedta budsjett, organisasjonsplan og ikke minst avgi stemme i valg. Årsmøtet velger klubbens styre, valgkomite, kontrollkomite og revisor.

Styret

Styret velges av årsmøtet og er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret har rett til å fatte beslutninger innenfor de rammer idrettens regelverk og årsmøtevedtak setter. Styret er også ansvarlig for den daglige drift av idrettslaget. Styret har derimot mindre myndighet enn årsmøtet, og er ansvarlig for sine handlinger og unnlatelser overfor årsmøtet. Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang for klubben, som låneopptak, må normalt vedtas av årsmøtet.

Ekstraordinære disposisjoner vil kunne være inngåelse av samarbeid i dualmodell, avtaler med investorer, kjøp av fast eiendom m.m.

Styret har utover dette en lang rekke lovpålagte oppgaver og andre oppgaver.

Rent praktisk kan man si at styret skal forvalte klubben på vegne dens medlemmer, følge opp vedtak fra årsmøtet, og den ansatte daglig leder.

Valgkomiteen

Hovedoppgaven til valgkomiteen er å legge frem en innstilling på kandidater til alle verv som skal velges av årsmøtet. Valgkomiteen velges av nettopp årsmøtet, etter innstilling fra styret som foreslår kandidater til denne. Valgkomiteen har tilgang til klubbens medlemslister.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er et internt kontrollorgan som skal føre tilsyn med klubbens økonomi, og at midlene anvendes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. Kontrollkomiteen skal kontrollere at styret ikke har gått utover sin kompetanse. Kontrollkomiteen har adgang til regnskap, styreprotokoller og rapporter fra revisor.

Vil du engasjere deg i Rosenborg?

Alt som skal til er å bli medlem, gå på medlemsmøter og årsmøter og gjennom din deltakelse kan du være med på påvirke klubben i den retning du mener den skal ta. 

Medlemsgruppen Falkenkameratene har som mål å jobbe for aktiv eierstyring, og hvis du ønsker en prat med oss om dette og våre ønsker for klubben spesifikt, eller har spørsmål relatert til medlemsdemokratiet i klubben generelt, kan vi kontaktes via e-postadressen du finner på siden «Om Falkenkameratene».

Dato for årsmøtet for 2019 er torsdag 13. februar, 2020. Vi minner om at for de som vil være med på å styre klubbens retning må innmelding være gjort og betaling være Rosenborg i hende, innen 30 dager før årsmøtet avholdes, så tiden er knapp. Formelt er det likegyldig hvilket år i innmeldingsskjemaet du velger å betale for, så lenge mer enn 30 dager før årsmøtet avholdes. Oppdatering: RBK har etter påtrykk forenklet sitt innmeldingsskjema, slik at man ikke lenger må velge år.

Én kommentar

Kommmentarfeltet er stengt.