Om valgkomiteens innstilling

Rosenborgs valgkomite har i utsendt pressemelding innstilt på at samtlige styremedlemmer på valg, med unntak av varamedlem Fredrik Winsnes, ikke får fornyet tillit. Noen har selv varslet sin avgang, andre har uttrykt overraskelse.

Falkenkameratene har ikke forutsetning til å mene noe om valgkomiteens foretrukne kandidater, og før motivering foreligger på årsmøtet tar vi heller ikke stilling til dem. Vi støtter derimot at valgkomiteen nå sender et tydelig signal til det sittende styret om at måten flere kritiske saker er håndtert på det siste året, er såpass kritikkverdig at det må få konsekvenser, også for styret.

I et velfungerende medlemsdemokrati har valgkomiteen en viktig funksjon. Valgkomiteen skal anbefale medlemmene et kompetent styre, og utøver således sammen med kontrollkomiteen en kontrollfunksjon overfor det sittende styret på vegne av årsmøtet.

Så kan det være på sin plass å minne om at valgkomiteen ikke har noen større funksjon utover nettopp å foreslå medlemmer til å sitte i styret. Vi reagerer derfor med overraskelse over at et sittende styremedlem, som har vært med på å utpeke denne valgkomiteen, kritiserer dem i riksmedia for å utøve denne funksjonen. Det er selvfølgelig helt legitimt for ethvert medlem av Rosenborg Ballklub å være uenig i valgkomiteens innstilling, men det er nå en gang på årsmøtet man har mulighet til å gjøre noe med dette – ikke i VG. Vi forventer egentlig at styremedlemmer forstår akkurat det. Det var da heller ingen av dem som hadde noen klager da hele det nåværende styret ble hvitvasket av fjorårets valgkomité, til tross for gjentatte fadeser mht treneravskjed, påfølgende rettsak, og utallige millioner i unødvendige kostnader.

Vårt formål er å være en konstruktiv bidragsyter i Rosenborg Ballklub, og vi tror på aktiv eierstyring gjennom deltagelse i de demokratiske mekanismene i idrettslaget. Vi tror at flere medlemmer som stiller seg bak en konstruktiv og kritisk kanal skjerper klubben. Her kan vi vise til at Rosenborg Ballklub i mange år har hatt et avslappet forhold til idrettens eget regelverk, blant annet ved at loven i flere år var mangelfullt oppdatert i henhold til nye vedtak fra NIF. For ikke lenge siden fikk det utslag ved at innsendt forslag om seriestruktur på årsmøtet i 2016 ble votert ned, blant annet ved at klubbens ansatte stemte imot. Det er greit å merke seg at ansatte i idrettslag ikke har stemmerett, selv om de er medlemmer, og alle disse stemmene måtte trekkes i etterkant. Det er særs uryddig, og man kan og bør forvente at landets ledende fotballklubb også er en foregangsklubb på oppfølging av egen lov.

Vi ønsker derfor med henvisning til loven §8 (1) om valgbarhet at valgkomiteen i sin innstilling redegjør for om deres foreslåtte lederkandidat Gjersvold er valgbar. Gjersvold er administrerende direktør i Trønderenergi, en av klubbens større sponsorer. Vi tar ikke stilling til om Gjersvold er et godt valg eller ikke, det har vi som nevnt innledningsvis ennå ingen forutsetning til å mene noe om. Vi er derimot usikker på om han som ledende ansatt i en juridisk person (TrønderEnergi) med økonomisk interesse i driften av klubben er valgbar. Den type bindinger er uansett uheldig, og kan bevisst eller ubevisst legge føringer for utførelsen av vervet. Vi ser også at Gjersvold selv i Adressa opplyser at han vil melde seg inhabil i saker som gjelder TrønderEnergi, men det er i grunnen irrelevant for hvorvidt han er valgbar. Det er intet problem å være inhabil og likevel sitte i et styre. Dette gjør §9 (1-8) i loven klart rede for, men det er uvesentlig dersom vedkommende ikke er valgbar iht §8 (1) i utgangspunktet. Vi oppfordrer derfor valgkomiteen til å forklare i sin innstilling hvordan dette er avklart og at han er valgbar, slik at dette ikke blir tema på årsmøtet.