Maktglad intrigemaker eller kontinuitetsbærer?

Felles synspunkter fra medlemsgruppene Falkenkameratene og Rosenborg Velforening.

Vi håper at årsmøtet klarer å få klubben vår tilbake på rett spor, men er redd medlemsdemokratiet ikke er forberedt på kynismen til sentrale aktører.

Dette er ikke vårt første årsmøte. Vi håper at vi medlemmene klarer å få klubben vår tilbake på sporet når vi møtes torsdag, men vi frykter at det blir som før. Møteplagere som elsker å høre seg selv snakke. Sentrale personer som presser gjennom sin agenda. Medlemmer som ikke tør si fra om det de ser.

Klubbens framtid i vektskåla

De første fire punktene i årsmeldingen, de som omhandler det formelle rundt innkalling og lignende, bør gå raskt unna som ren proforma. Men siden dette ikke er vårt første møte: Vi vil nevne at vi håper dirigenten har mindre fokus på egne vitser, og mer på å huske at vedkommende er gitt tillit til rollen av årsmøtet som helhet, ikke styret alene. Det er lov å hvile klubba litt og la medlemmene ta inn over seg det som kommer fra talerstolen, i stedet for å banke overivrig i forsøket på å unngå enhver kritikk av sittende styres gjøren og laden. Spesielt kan dirigenten notere seg punkt 9 og 10 i foreslått forretningsorden, som gir klare instrukser om hvordan medlemmer skal melde forslag og innspill – og sørge for at  medlemmene får tid til å komme med sitt.

Dette årsmøtet er avgjørende for fremtiden til ballklubben. Det meldes om et forventet høyere oppmøte enn vanlig. Vi vil nedenfor gå gjennom forslagene til vedtak, punkt for punkt, fordi vi ønsker at flest mulig skal forstå hvordan vi tenker rundt klubbens framtid. Og håper at så mange som mulig vil stemme som oss.

Forslag til årsmøtet

Forslag 1: Ny lov for Rosenborg Ballklub
Vi støtter styrets innstilling, uten ytterlige utdyping.

Forslag 2: Kvinnefotball
Vi finner det vanskelig å støtte styrets innstilling med den grad av informasjon som er delt med medlemmene om langtidsplanene (den såkalte femårsplanen). Foreløpig, vil vi understreke. Vi siterer markedssjef for Trondheims-Ørn, Torgrim Olsen i en sak med Nea Radio: «Fullstendig fusjon ligger i enden av en femårsplan». Dette er informasjon vi ikke kan se å ha blitt informert om av Rosenborgs styre, og som absolutt ikke er gjenspeilet styrets forslag, hvor man finner følgende punkter (sitert fra forslaget):

  • Rosenborg Ballklub (herrer, dagens RBK) og Rosenborg kvinner blir to separate juridiske enheter med eget styre og økonomisk ansvar hver for seg, samt vedtekter i samsvar med NIFs lover og vedtekter. 
  • Det utarbeides en 5-års plan for satsingen på kvinnefotball i samarbeid med Rosenborg kvinner, der sportslige og økonomiske målsettinger etableres.

Her finner vi ingen ting som reflekterer en plan om en fremtidig full fusjon av de to idrettslagene. Dersom årets forslag til vedtak kun er første steg på veien, med den hensikt å sette medlemmene i en posisjon hvor den eneste farbare veien er stadig tettere integrering uten å informere klart om dette, finner vi det mildt sagt kritikkverdig. I et slikt tilfelle vil all tillit til et samlet styre opphøre øyeblikkelig.

Vi ser at en satsing på kvinnefotball tvinger seg frem. Vi støtter utviklingen. Men vi forventer at det informeres redelig og uttømmende om den fulle femårsplanen de to klubbenes styrer seg i mellom har meislet ut.

Vi forventer mer utfyllende informasjon før vi støtter styrets innstilling.

Forslag 3: Endring av kontingent for å rekruttere nye medlemmer
Grep for å øke rekrutteringen av medlemmer med sikte på å styrke klubbdemokratiet ble pålagt styret av årsmøtet allerede for flere år siden, uten at vi har sett særlig resultater av dette. Lavere medlemskontingent for de yngste medlemmene er positivt som ett av flere grep, men ikke en løsning alene. Vi forventer at styret nå tar grep i tråd med tidligere pålegg fra årsmøtet og jobber målrettet videre med dette. 

Vi støtter styrets innstilling.

Forslag 4: Endring i Lov for Rosenborg Ballklub
Vi støtter styrets innstilling.

Forslag 5: Valg av styre i datterselskaper
Vi støtter styrets innstilling. 

Forslag 6 & 7: begge om «egenutviklede spillere» 
Vi har klare forventninger til at videre styrking og satsing på akademiet (spesielt mht ressurser), og utarbeidelse og implementering av en helhetlig tilnærming til  «akademi til A-lag» skal være blant det kommende styrets primære oppgaver. Vi ser likevel ingen gevinst i et gitt, statisk prosenttall. 

Vi støtter styrets innstilling.

Forslag 8: Samarbeid med Trøndelag Røde Kors
Vi støtter styrets innstilling.

Et åpent sår

Enn så lenge kan det virke som om vi sier oss fornøyd med retningen som er staket ut i forkant av møtet. Det skyldes to ting:
1. Det foregår – faktisk, selv om det er lett å glemme – en god del godt arbeid i klubben vår.
2. Vi har gjemt de vanskelig punktene til avslutningen av denne teksten.

Innstilling av tillitsvalgte

Styret:
Vi ser på det foreslåtte nye styret i Rosenborg ballklub først. Vi mener valgkomitéen jevnt over har gjort en god jobb med de innstilte kandidater til styret. De tre «menige» styrekandidatene fremstår som sterke kandidater, og vi er spesielt spente på teknologikompetansen til Frode Halvorsen som er innstilt som vara, da det er et felt hvor klubben har store mangler. Vi håper også at Karen Espelunds ønske om vervet ikke alene hviler på om forslag 2 står eller faller, da hun er en formidabel kapasitet for klubben om fullt motivert.

Vi vet for lite om Ståle Gjersvold, noe han må bære en del av skylden for selv, da han ikke ville presentere sine tanker og vyer for vervet på medlemsmøtet 20. januar. Vi har liten forståelse for hans logikk om at han ikke kunne fortelle om sitt kandidatur før veien framover er avklart med et samlet, nytt styre. Følgen av det blir jo at han heller ikke kan gjøre rede for seg på årsmøtet, da en votering naturlig nok skjer før vi har et nytt styre. Vi håper han har endret holdning til årsmøtet, slik at medlemmene kan gjøre et kvalifisert valg. 

Med det sagt: Det tjener Gjersvold til ære at han tar utfordringen med et verv for Rosenborg på slikt alvor at han ba valgkomitéen gjøre en ekstra sjekk på ham før videre samtaler, og at han frasier seg andre styreverv med til dels høye styrehonorarer for å gjøre plass til dette vervet, som er uten kompensasjon.

Den andre lederkandidaten, nåværende styreleder Ivar Koteng, er vi blitt godt kjent med de siste åtte årene, og vi er alle klare over at han har sine styrker og han har sine svakheter. Han har fremstått uredd, til tider kanskje i vel stor grad. Han har også av mange fått æren for å ha berget økonomien i klubben. Det stemmer nok for Kotengs første år, da han tok grep om saken rundt hotelltomta, og endringer i organisasjonen, m.m. I de siste tre periodene finner vi lite annet enn Europa League som har berget økonomien til klubben, og æren for dét tilligger vel heller trenerteam og spillerstall enn den sterke mannen i styrerommet. 

Samtidig fremstår de siste seks årene som den reneste galimatias økonomisk, og organisasjonen eser ut igjen. Da Koteng i november ble informert om at han ikke ville bli innstilt til gjenvalg, slo han seg i utgangspunktet til ro med dette. Han var internt klar på at valgkomiteens avgjørelse ikke skulle offentliggjøres før medlemsmøtet 20. januar. Det holdt ikke lenger enn til uken før jul, da Koteng tydeligvis hadde ombestemt seg, og han skapte bølger i mediene om vrakingen. 

Det hender det er langt mellom liv og lære hos Ivar Koteng. Håndteringen av valgkomitéen, som vi vil beskrive under, kan nok for mange tenkes å utgjøre tungen på vektskålen i lederspørsmålet.

Valgkomitéen:
Vi åpner dette avsnittet med å redegjøre for noen punkter om gjeldende praksis i Rosenborg Ballklub. Selv om styret formelt innstiller til ny valgkomité (VK) på årsmøtet, er det praksis i Rosenborg at sittende valgkomité gjør en innstilling til styret om ny valgkomité, som styret så fronter på årsmøtet. Ved spørsmål om eventuelle andre kandidater skal styret holde samtaler / drøfte dette med sittende valgkomité.

År avtjent som vara har aldri blitt regnet som tellende på Rosenborgs særregel om maksimalt 4 år som medlem i valgkomitéen. Det vil si at man kan sitte ett eller flere år som vara før opprykk til fullt medlem for så å etterpå sitte de maksimalt fire årene som fullt medlem. 

Dette har vært vanlig praksis for tolkning av Rosenborgs lov. Helt til i år.

Åpen maktkamp om «fillesak»

9. desember 2019 leverte valgkomitéen sin innstilling for ny valgkomité til styret, for planlagt behandling på styremøtet den 12. desember. Innstillingen var som følger:

Stig Westerhus (leder), gjenvalg 2 år, 1 år som leder
Hege Møllevik, gjenvalg 2 år
Bård Benum, ny 1 år
Geir Holum, ny 2 år
Jo Erik Øverby, ny 1 år (vara)

Vi minner om at i forkant av dette fikk Ivar Koteng i november vite at han ikke ville bli innstilt til gjenvalg. Vi er fra informert hold kjent med at følgende skjer:

Tirsdag morgen, to timer(!) før årsmøtepapirene går i trykken, får valgkomitéen muntlig beskjed fra Koteng om at valgkomitéens innstilling til ny VK vrakes, og at styret erstatter Stig Westerhus, Hege Møllevik og Geir Holum med sine egne kandidater. For leder Stig Westerhus ble det blant annet grunngitt med at han hadde gjort en dårlig jobb – og dessuten ikke var valgbar på grunn av begrensningen på fire år. For Hege Møllevik og Geir Holum er det oss bekjent ikke oppgitt noen grunn, og ansvaret for å informere dem ble lagt på valgkomitéens leder, fremfor at Koteng og styret opptrådte redelig og ga en skikkelig tilbakemelding.

Kotengs overraskende sterke fokus på regelverket, i brudd med gjeldende praksis gjennom alle hans åtte år som leder, rakk tydeligvis ikke langt nok til å ta hensyn til §19-1 som blant annet sier «Styrets innstilling til ny valgkomité skal på forhånd drøftes med sittende valgkomité».

Uakseptabel hevnaksjon

Til tross for at de mottok innstilling til ny valgkomité åtte uker tidligere, velger altså styret å vente til årsmøtepapirene gikk i trykken med å informere sittende valgkomité om sine endringer – på minst mulig profesjonelt vis.

Vi finner disse grepene totalt uakseptable og, som vist over, i brudd med gjeldende praksis i Rosenborg Ballklub. Det kan ikke være slik at en valgkomité ikke kan foreslå endringer og nye kandidater uten å frykte for represalier og hevnaksjoner fra det sittende styret. Et styre som i fellesskap opptrer på en så nedrig måte, stikk i strid med Rosenborgs verdier, har vi ingen tillit til.

Vi legger til at styrets innstilte leder for valgkomitéen, Bård Benum, sitter i styret for TrønderEnergi. I dette selskapet jobber også vår innstilte kandidat til vervet som styreleder, Ståle Gjersvold. Vi anser det uheldig, for å bruke et mildt begrep, at samme selskap skal ha begge de to høyeste tillitsvervene i Rosenborg Ballklub.

Og konklusjonen?

Vi anbefaler at årsmøtet viser at vi forventer et minimum av integritet i skjøtsel av tillitsverv og respekt for både skrevne og uskrevne regler som medlemsdemokratiet er fundert på. Det gjør årsmøtet ved å reversere styrets innstilling til ny valgkomité og søke å gjenopprette så mye av den originale innstillingen fra valgkomitéen som mulig, inkludert å flytte Bård Benum tilbake til menig medlem, valgt for ett år.

Tidligere nevnte §19-1 innledes nemlig på følgende vis: «Valgkomitéen velges på årsmøtet på fritt grunnlag…»
Godt årsmøte!

For Rosenborg, i fellesskap
Falkenkameratene og Rosenborg Velforening

Én kommentar

Kommmentarfeltet er stengt.