Slik bør DU stemme på årsmøtet!

Vi har gått gjennom alle innsendte årsmøteforslag – så du slipper.

Ok, vi er ikke helt Dagbladet, selv om vi later som i tittelen. Dette er enda en lang tekst fra oss, men sånn må det nesten bli når vi går gjennom samtlige forslag til årsmøtet, og gir vår vurdering.

En liten leseguide: Vi gjengir forslagstekstene akkurat slik de står i årsmeldingen. Dermed kan den årvåkne leser som vil spare tid, lese bare konklusjonene i fet skrift.

En gang skal vi også begynne å skrive sexy tekster, vi lover!


Forslag 1 a: Utsettelse av beslutning om fusjon mellom Rosenborg Ballklub og Rosenborg BK Kvinner
Forslagstiller: Magnus Lægran

Bakgrunn for fremming av forslag:

Det har blitt signalisert at medlemmene på årsmøtet i Rosenborg Ballklub den 27. april skal stemme over hvorvidt fusjon mellom Rosenborg Ballklub og Rosenborg Ballklubb Kvinner skal gjennomføres. Grunnlaget for å vurdere en fusjon på nåværende tidspunkt er fullstendig fraværende, noe som gjør at medlemmene ikke har tilstrekkelig informasjonsgrunnlag til å fatte en korrekt beslutning. På tross av at styrene i de to klubbene etter sigende innstilte på å vedta en fusjon allerede før jul 2021, så er underlaget for styrebeslutningen fortsatt ikke delt med medlemmene. Styrets manglende fokus på prosess, involvering og forankring hos medlemsmassen, manglende analysegrunnlag og risikovurderinger er høyst kritikkverdig. Dette medfører at medlemmene ikke har grunnlag for å ta en beslutning om eventuell fusjon på det kommende årsmøtet.

For å sikre at medlemmene har tilstrekkelig informasjon til å ta en god og riktig beslutning for Rosenborg Ballklub, foreslås det at beslutning om fusjon utsettes og behandles på et ekstraordinært årsmøte i september 2022.

Beskrivelse av forslag:

Styret skal i perioden frem til september 2022 engasjere en uavhengig konsulent, som sammen med en arbeidsgruppe fra Rosenborg Ballklub og Rosenborg BK Kvinner, skal fremstille en rapport som viser konsekvenser av henholdsvis (a) fusjon mellom Rosenborg Ballklub og Rosenborg BK Kvinner eller (b) videre samarbeid som egne juridiske enheter. Arbeidsgruppen fra Rosenborg Ballklub skal bestå av styreleder, ett styremedlem, daglig leder og ett medlem utenfor styret hos Rosenborg Ballklub. Rosenborg BK Kvinner inviteres til å delta med 2 representanter i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal ha som overordnet mål å redegjøre for fordeler og ulemper ved de to alternativene, samt å forankre anbefalt løsning i begge klubbene.

For å unngå enhver tvil rundt arbeidsgruppens mandat og enkeltpersoners tolkning av mandatet, så skal rapporten være i henhold til vedlagte rapport-mal. Som et minimum skal rapporten inkludere de analysene og problemstillingene som er beskrevet i dokumentet som følger denne saken. Med bakgrunn i de gjennomførte analysene skal arbeidsgruppen konkludere på en anbefalt løsning og beskrive denne i rapporten, samt utarbeide en tids- og implementeringsplan for anbefalt løsning. Dersom arbeidsgruppen konkluderer med å gjennomføre en organisasjonsendring, skal det også legges frem forslag til reviderte vedtekter, ny juridisk selskapsstruktur, samt ny struktur for organer og komitéer i klubben(e) både i en overgangsperiode og på lengre sikt. Rapporten, inklusive reviderte vedtekter mv., skal utarbeides skriftlig og distribueres til medlemmene senest onsdag 7. september 2022. Deretter skal det avholdes et ekstraordinær årsmøte senest 30. september 2022 hvor det besluttes hvorvidt Rosenborg Ballklub innstiller på fusjon av klubbene fra 2023 eller Ikke.

Forslag til vedtak:

Beslutning om fusjon mellom Rosenborg Ballklub og Rosenborg Ballklubb Kvinner utsettes og behandles på et ekstraordinært årsmøte i september 2022 når tilstrekkelig dokumentasjon for å fatte en beslutning foreligger. Styret i Rosenborg Ballklub er ansvarlig for å gjennomføre en prosess i samarbeid med ekstern konsulent i henhold til ovenstående beskrivelse.

Forslag 1 b: Sammenslåing / fusjon mellom Rosenborg Ballklub og Rosenborg BK Kvinner

Forslagsstiller: Styret i Rosenborg Ballklub

Del 1: Begrunnelse for sammenslåing

Etter årsmøtevedtak i februar 2020 startet Rosenborg Ballklub og Rosenborg BK Kvinner samarbeid på flere punkter med sikte på en fremtidig sammenslåing. Selv om pandemien og krav til kohorter har vanskeliggjort sportslig samarbeid, har klubbene på administrativ side kommet langt på felles prosesser knyttet til media, marked og administrasjon / økonomi. Markedet responderte umiddelbart på kvinnelagets endring fra Trondheims-Ørn til Rosenborg BK Kvinner. I den korte perioden som har gått siden årsmøtevedtakene i 2020 er både interessen for og inntektene i kvinnefotballen økt vesentlig. Styret i begge klubbene har derfor funnet det formålstjenlig å forsere den tentative 5-års planen for utprøving og utvikling av samarbeid før endelig sammenslåing. Inntektene i kvinneklubben er slik at den er selvfinansierende på kort sikt, og ikke vil tappe ressurser ut av herreklubben. Økt proveny fra UEFA og ny TV-avtale fra 2023 vil bety økt topplinje fra 2023. Rosenborg BK Kvinner har i 2020 og 2021 bevisst tatt

posisjon for å være i forkant av utviklingen, med en styrt økonomisk utvikling som resultat. En full sammenslåing vil ventelig gi vesentlige stordriftsfordeler på sportslig og administrativ side. Da årsmøtet i begge klubbene ble utsatt til april har både Toppserien og Eliteserien startet, og overgangsvinduene er lukket. I henhold til NFFs konkurranseregler (og UEFAs regelverk) er det derfor ikke formelt mulig med en umiddelbar sammenslåing av klubbene. Dette betyr at Rosenborg BK Kvinner må fortsette sitt seriespill og europakvalifisering som egen klubb i 2022.

Det foreslås derfor at årsmøtet vedtar sammenslåing av klubbene med sportslig og økonomisk virkning fra 1. januar 2023.


Del 2: Valg

Som følge av at klubbene – gitt gyldig vedtak – sammenslås med virkning fra 1. januar 2023, vil det være et eget styre i Rosenborg BK Kvinner i 2022. Det foreslås et utvidet styre i Rosenborg Ballklub bestående av 9 medlemmer og 2 varamedlemmer. Av disse innstilles 6 medlemmer og 1 varamedlem av valgkomiteen i RBK. De resterende 3 medlemmer og 1 varamedlem innstilles av valgkomite- en i Rosenborg BK Kvinner. På denne måten sikres kontinuiteten og kompetansen fra kvinneklubben i styret i den sammenslåtte klubben. Valg av styremedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen i Rosenborg BK Kvinner er en premiss for gyldigheten i sammenslåingsplanen Forslag til tilhørende lovendringer er inntatt i sammenslåingsplanen.

Forslag til vedtak

Sammenslåingsplan datert onsdag 13. april 2022 for sammenslåing mellom RBKK og RBK godkjennes. Det foreslås videre at årsmøtet i RBK i anledning sammenslåingen treffer følgende vedtak om lovendring:

§ 1 (3) siste setning: «Klubbens hjemmebaner er Lerkendal stadion og Koteng Arena».

§ 16 nr. 14 bokstav a: «Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer for 2 år, 2 styremedlemmer for 1 år og 2 varamedlem for 1 år.

Valgt styre i klubben fungerer som, eller oppnevner styre i klubbens heleide datterselskaper.»

§ 16 nr. 14 bokstav b: «Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.»

§ 16 nr. 14 bokstav d: «Valgkomite med leder og 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.»

§ 21 (3): «Det velges 3 medlemmer for 2 år. 2 varamedlemmer velges for 1 år.»

§ 22 tredje ledd: «Valgkomiteens leder velges for 1 år. Det velges 2 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. 2 varamedlemmer velges for 1 år.»

Falkenkameratene mener: 
Vi støtter forslag 1a om at det må dannes et bedre vurderingsgrunnlag for medlemmene som skal stemme for/imot fusjon. Den informasjonen vi har fått så langt virker uklar når det gjelder fordeler og ulemper utover «vi tror». 

En fusjon må bevises å gagne begge organisasjoner. I arbeidet med å avklare dette mener vi klubben kan gjøre verre ting enn å følge rammeverket som ligger i vedlegget til dette forslaget. Det fremstår som en mal som vil gi et godt beslutningsgrunnlag for både medlemmer og klubbene selv.

Vi støtter derfor forslag 1a, og ikke 1b hvis 1a skulle falle.

Forslag 2: Innstilling til valgkomite i RBK
Forslagstiller: Egil Nygaard, Kåre Rønnes og Eldar Hansen.

Valgkomiteen bør være uavhengig av det sittende styret og administrasjonen.

Det må under enhver omstendighet ikke være styret i klubben som fremmer innstillingen på ny valgkomite for årsmøtet. Det blir både en organisatorisk feil og en demokratisk feil på samme tid. Sagt på en annen måte: «Styret bør ikke innstille på en valgkomite som skal vurdere/dømme det sittende styret.»

Falkenkameratene mener: 
Forslaget er i strid med NIF’s lov og kan dermed ikke vedtas. 

Forslag 3: Mistillitsforslag kontrollutvalg

Forslagstiller: Kyrre Rødsjøsæter, John Tore Krogstad, Yngve Sikko, Magnus Aarli, Arne Christian Eggen, Rolf Karlsen, Lars Erik Løberg, Roger Bremnes og Roger Johannessen.

Kontrollutvalget har en viktig rolle i klubben for å påse at årsmøtets beslutninger følges opp av styret, samt at klubben drives etter vedtatte lover og regler. De siste års utvikling i klubben gjør at det kan stilles spørsmål til hvor vidt denne oppfølgningen er god nok, og kontrollutvalget har på ingen måte stått fram i en tid hvor det er grunn til å stille spørsmål ved både oppfølgning av årsmøtevedtak og styrets arbeid for øvrig. Derfor tror vi at en endring i kontrollutvalget er nødvendig for at dette organet skal fungere godt for klubbens videre utviklling.

Forslag til vedtak:

Alle medlemmer av kontrollutvalget fristilles fra sine respektive valgperioder. Alle medlemmer skal velges på ny av årsmøtet under valget.

Falkenkameratene mener: 

Vi støtter forslaget. Kontrollkomiteen må være et kontrollorgan for klubben, og vi kan ikke se at det har blitt fulgt opp godt nok i en rekke saker.

Forslag 5: Æresmedlemskap for Arve Tellefsen – samt oppnevnelse av ny komite for æresmedlemskap

Forslagstiller: Æresmedlemmene Klaus Berg, Kåre Rønnes, Egil Nygaard, Tor Kleveland og Eldar Hansen. 

Lov for Rosenborg Ballklub §3 (9) lyder: Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse til medlemmer som har utført særdeles fortjenestefullt arbeid for klubben. Æresmedlemskap besluttes av styret etter innstilling fra en særskilt oppnevnt komite, i henhold til instruks fastsatt av årsmøtet. Forslagsstillerne har henvendt seg til styret med ønske om å fremme Arve Tellefsen som æresmedlem etter beslutning i årsmøtet 27.4.2022. Arve Tellefsen trenger neppe noen videre introduksjon for sitt livslange virke som musiker. Arve har vært medlem i Rosenborg Ballklub siden 19xx. Han var en arbeidssom, hurtig og god teknisk venstre half på klubbens småguttelag, og ville utvilsomt har spilt på «gjennombruddslaget» i 1959 dersom en fingerskade på trening – og fiolinen – ikke hadde «tatt ham». Arve var videre styremedlem i RBK fra midten av 60-tallet og i en ti-års periode. Hans signatur står blant annet i styreprotokollen under vedtaket om å ansette George Curtis som trener, samt i protokollene fra double-året 1971.

Æresmedlemmene foreslår for årsmøtet å oppnevne en komite som innstiller på nye æresmedlemmer. Komiteen konstituerer seg selv og foreslås sammensatt slik:

• 1 komitemedlem fra æresmedlemmene

• 1 komitemedlem fra Veteranlauget

• 1 komitemedlem fra styret i Rosenborg Ballklub

Falkenkameratene mener: 

Vi støtter selvsagt forslaget.

Forslag 6: Utvalg sportslig strategi

Forslagstiller: Martin Hauger

Styret instrueres til å sette ned et utvalg for utarbeidelse av overordnet sportslig strategi.

Utvalget skal (minimum) bestå av sportsdirektør, leder av SalMar Akademiet, styremedlem Ola By Rise, og et fotballfaglig kvalifisert eksternt medlem. Utvalget skal gjennom tilstrekkelig antall møter nedfelle en sportslig strategi som gir konkrete anføringer på hvordan Rosenborg skal nå sin visjon om artig og angrepsvillig fotball. Beskrivelsen av den sportslige strategien skal bl.a. Omtale følgende punkter:

• Overordnet beskrivelse av hvordan Rosenborg-lag skal fremstå på banen, fra A-lag til aldersbestemte lag.

• Overordnet plan for spillerutvikling, både gjennom egne aldersbestemte lag og i samarbeid med lokale klubber.

• Overordnet strategi for kjøp og salg av spillere, herunder vurdering av behov for ansettelse av egen speider og vurdering av sam-

arbeid med lokale klubber.

• Annet utvalget finner nødvendig å beskrive for å gjennomføre visjonen om artig og angrepsvillig fotball.

De av utvalgets medlemmer som ikke er ansatt i klubben honoreres etter nærmere avtale.

Falkenkameratene mener:
Intensjonen er god, men dette forslaget har noen svakheter. Det er knyttet til en navngitt person, ikke en rolle. Den navngitte personen er på det tidspunktet forslaget skal stemmes over ennå ikke valgt inn i klubbens styre. «Fotballfaglig kvalifisert medlem» blir også noe løst formulert. Dette er arbeid som allerede gjøres, blant annet av sportssjef og akademileder – selv om det sannsynligvis ikke utføres kvalitativt godt nok, og definitivt ikke følges opp tilstrekkelig. Sånn sett anser vi at det blir å behandle symptomet, ikke årsaken. 

Vi er selvfølgelig enige med forslagsstiller i at strategiarbeidet på Sport må løftes, og deretter måles og følges opp, men dette gjelder alt strategiarbeid i klubben. Cecilie Gotaas Johnsen har allerede gitt uttrykk for at dette blir et satsingsområde for henne om hun blir valgt som styreleder. Derfor støtter vi ikke forslagsstiller i dette forslaget slik det er formulert, og slik situasjonen i klubben er nå.

Forslag 7: Lovendring § 20, styrets oppgaver

Forslagsstiller: Martin Hauger

• Endring av § 20 andre ledd bokstav j: «Ansette daglig leder og fastsette instruks for denne» (Merknad: dvs. at endringen blir å stryke «og sportslig ledelse» og endre «disse» til «denne»)

• Ny § 20 andre ledd bokstav k: «Ansette sportsdirektør, samt påse at denne etterlever den til enhver tid gjeldende sportslige strategi»

• Ny § 20 andre ledd bokstav l: «Godkjenne ansettelse av hovedtrener for A-laget etter anbefaling av sportsdirektør og daglig leder, samt påse at denne etterlever den til enhver tid gjeldende sportslige strategi»

Begrunnelse

Slik styret er satt sammen i dag, med til dels lav og tilfeldig fotballfaglig kompetanse og ad hoc-preget arbeid, er det ikke forsvarlig at styret selv står fritt til å ansette lagets hovedtrener. Ansettelse av hovedtrener er både den vanskeligste og viktigste ansettelsen i en fotballklubb, og den bør derfor ikke gjøres av folk med tilfeldig faglig kunnskap i frivillige verv. En slik ansettelsesprosess bør ledes av personer med konkret fotballfaglig kompetanse, som jobber med fotballfaget på daglig basis. Forslaget er derfor at styret selv skal ansette daglig leder og en sportsdirektør. Dette er i større grad administrative roller, hvor mer objektive kriterier som erfaring og resultater må vektlegges. Man trenger mao ikke den samme rent fotballfaglige forståelsen for å

ansette en sportsdirektør sammenlignet med hovedtrener. Hva gjelder ansettelse av hovedtrener er forslaget altså at styret kun skal godkjenne en ansettelse av kandidat foreslått av sportsdirektør og daglig leder, altså kan styret selv ikke leder prosessen og finne egne kandidater. Ved at både sportsdirektør og daglig leder skal anbefale kandidaten bør både hensyn til det sportslige og økonomiske aspektet være hensyntatt. Sportsdirektør bør i dette arbeidet kunne benytte seg av andre interne fotballfaglige ressurser, fortrinnsvis en speider, og eventuelt eksterne rekrutteringsressurser. Styrets kontrollfunksjon, som selvfølgelig alltid må være der, ivaretas ved at styret kan nekte å godkjenne en ansettelse dersom totalpakken fremstår uansvarlig eller i strid med klubbens sportslige strategi.

Falkenkameratene mener:
Som i foregående forslag fra samme forslagsstiller, mener vi intensjonen også her er god. Men igjen ser vi problemer med hvordan forslaget vil vil fungere i praksis. Også her mener vi forslaget behandler symptom, ikke årsak.

Vi er helt enige i at det tilligger sportssjefens rolle å identifisere, kartlegge, kvalitetssikre og fremstille kandidater som trener (o.a. roller) for styret – men som med alle topplederstillinger i næringslivet: Selve ansettelse er til godkjenning i styret. Fordi det til syvende og sist er der ansvaret ligger. Vi vil også minne om at dagens sportssjef er den som leder arbeidet med strategiplanen for sport, som forrige forslag indikerer er for svak. Timingen med å peke på fotballfaglige kvalifikasjoner i styret blir også feil, da vi forhåpentligvis nå får Cecilie Gotaas Johnsen, Ola By Rise og Tore Reginiussen valgt inn i styret. Samtlige av disse har toppfotball- og toppidrettsbakgrunn.

Vi kan derfor ikke støtte dette forslaget.

Forslag 8: Fremtidig endring av seriestruktur
Forslagsstillere: Mange.

Rosenborg Ballklub skal aktivt motarbeide ethvert forsøk på å innføre sluttspill eller tilsvarende seriestrukturer. Flere miljøer i norsk fotball har på ny ytret ønske om å innføre en ny seriestruktur i norsk fotball. Debatten reises jevnlig, men argumentene er stadig de samme. Argumentene for endring er gjerne at nivået blir bedre av å møte hverandre oftere, og at serien vil bli mer attraktiv for publikum. Det kan høres tilforlatelig ut, men har ingen støtte i virkeligheten. Argumentasjonen er gjentatte ganger plukket fra hverandre av blant andre Arve Hjelseth (førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU). Det er nemlig ingen grunn til å tro at norsk fotball blir noe bedre av å gjøre radikale endringer i hvordan vi organiserer seriefotballen vår. Endring må aldri skje for endringens skyld. Dessuten viser de siste årene at norske klubber kan hevde seg godt i Europamed dagens struktur. Norsk fotball blir bedre, ikke dårligere. I tillegg viser en ny studie fra Høgskolen i Molde (Di Mattia og Krumer, 2021) at tilsvarende endringer i den europeiske basketligaen førte til at tilskuersnittet sank med 10 %. Å innføre sluttspill kan også få andre utilsiktede negative konsekvenser. Eksempelvis kan resultatet bli at laget som har fått flest poeng ikke vinner serien til slutt, eller at det kan lønne seg å tape. Det sistnevnte skjedde i den danske Superligaen i 2018.

Falkenkameratene mener: 
Vi støtter forslaget om at Rosenborg Ballklub aktivt skal motarbeide ethvert forsøk på å innføre sluttspill eller tilsvarende seriestrukturer.

Forslag 9: VAR

Forslagstiller: Christer Nesset

Videoassistert dømming er av NFF og Norsk Toppfotball sett på som den universelle løsningen for å redusere antall dommerfeil i norsk fotball. Erfaringer fra ganske mange land viser at dette langt ifra er noen selvfølge, men heller viderefører mange feil og samtidig tar spontaniteten ut av fotballen for publikum. Hvor mange kamper har vi ikke alle sett på TV, hvor kommentatorer underveis, og eksperter i etterkant stiller spørsmål ved fotballforståelsen hos VAR-dommerne? 

Realiteten i Norge er også at for å få regnestykket mht. antall dommere pr. kamp til å gå opp, må man løfte opp dommere fra lenger nede i divisjonene, som i utgangspunktet ikke anses gode nok til å dømme norsk toppnivå. Vi skal altså med innføring av VAR fortsette med skjønn i kampavgjørende situasjoner, forskjellen er at de nå potensielt skal tas av lavere kvalitetsmessige dommere i et VAR-rom. Den eneste teknologien som i dag kan gi et 100 % korrekt svar på en avgjørelse er mållinjeteknologi, dette ønsker man ikke å innføre da det er for kostbart. 

Kostnadsbildet som er presentert i forbindelse med innføring av VAR, kunne dermed heller vært brukt til å å sørge for fulltids, profesjonelle dommere innen norsk toppfotball, med betingelser som muliggjør satsing på fotballen på samme premisser som de fleste spillerne har i dag.

Delforslag 1:

Rosenborg skal aktivt motarbeide, og inntil en eventuell innføring av VAR stemme mot VAR.

Delforslag 2:

Ved eventuell innføring skal Rosenborg aktivt motarbeide og stemme mot en hver kommersialisering av VAR.

Falkenkameratene mener: 
Vi støtter forslagsstillerens logiske slutninger rundt kvaliteten på dommerne som må fylle VAR-rommet, og vi støtter helhjertet at kostnadene ved innføring av VAR ville vært bedre brukt til å bedre betingelsene og premissene for å være toppdommer i 2022. Samtidig tror vi dessverre at VAR-toget er gått, uten noen demokratisk forankring i klubbene. Vi vet også at ikke alle har samme syn på VAR prinsipielt. 

Derfor er vår anbefaling som følger:

For delforslag 1a bør hver og en stemme iht. sin egen overbevisning rundt VAR-spørsmålet.

For delforslag 1b er vår holdning identisk med både forslagstillers og klubbens holdning – nemlig at kommersialisering av VAR bør motarbeides. Vi støtter helt klart delforslag 1b om å motarbeide kommersialisering.

Dersom klubben går for samlet stemmegivning, anbefaler vi å stemme for hele forslaget, grunnet betydningen av delforslag 1b.

Forslag 10: Tilskudd drift gressbaner

Forslagsstiller: Kent Aune

Jeg ønsker at klubben fremmer forslag for NFF om gresstilskudd, slik at man kommer nærmere europeisk standard. Kunstgress er et annet spill og mange klubber har dårlig kunstgress. Landslagstreneren mener også at fotball skal spilles på gress, alle spillere vil spille på gress, og dette bør være en prioriteringssak. Så å si resten av verden spiller på naturlig gress og de vegrer seg fra å kjøpe kunstgress-spillere. Dette er viktig for norsk fotball og at vi kan utdanne andre type spillere enn lekende midtbanespillere.

Det finnes eksempel på europeiske klubber som ikke låner ut spillere til «kunstgress-land» Det blir sakte, men sikkert mer og mer kunstgress-baner og det er helt feil vei å gå. Det later også til at det oppstår mere skader på kunstgress. Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball bør lage en pott der de bistår klubbene med en god banemann. Det finnes mye kompetanse som kan deles mellom klubbene.

Falkenkameratene mener: 

Vi støtter forslaget.

Forslag 11: Lovendring knyttet til logo og bruk av denne
Forslagstillere: Daniel Aaker og Inge Braa

Endring i Lov for Rosenborg Ballklub

§ 1 (3) Klubbens farger er sort og hvitt. Klubbens merke har sort bunn og hvitt vertikalt felt. Bokstaver og årstall er i hvitt på sort bunn, unntatt bokstav B som er sort på hvitt vertikalt felt. Klubbens hjemmebane er Lerkendal stadion.

Punktet endres til:

§ 1 (3) Klubbens farger er sort og hvitt. Klubbens merke er en rombe og har sort bunn og hvitt vertikalt felt. Bokstaver og årstall er i hvitt på sort bunn, unntatt bokstav B som er sort på hvitt vertikaltfelt. Stjerner over logoen er kun for å markere 10 seriemesterskap og brukes bare i sammenheng med logo på kampdrakt. Klubbens hjemmebane er Lerkendal stadion. Klubbens logo skal i alle offisielle sammenhenger kun benyttes i den form som den er beskrevet her.

Begrunnelse for endring:

Stjerner i sammenheng med klubblogo er noe en klubb kan velge å bruke på sin kampdrakt for å markere hvert 10. seriemesterskap. Slike stjerner skal ikke inkorporeres i klubben logo, men utelukkende brukes på kampdrakt. Det spesifiseres også at klubbens merke er i den geometriske form av en rombe, da man ved tidligere endring bare såvidt klarte å unngå at klubbens merke ble til en ellipse, en oval. Man har i senere tid også sett at logoen farger endre og inverteres, for å bevare klubbens uttrykk og identitet.

Falkenkameratene mener: 
Det er leit for klubben om den har malt seg inn i et hjørne vedrørende inngåtte bruk av markedsavtaler rundt bruk av stjerner på mer enn kampdrakt, slik styrets innstilling kan tyde op. Da får styret ta smellen og lære av at klubben kontinuerlig devaluerer sine egne produkter. Vi støtter forslaget.

Forslag 12 a: Oppfølging av sak om boikott
Forslagstiller: Styret i Rosenborg Ballklub

RBK er opptatt av at våre verdier skal prege fotballorganisasjonen på alle nivå og vil som et aktivt medlem i NFF og NTF og TFK arbeide for at disse gjenspeiles i all fotballaktivitet – nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder:

• Åpenhet

• Samfunnsengasjement

• Folkelighet

• Humør og engasjement

• Godfoten

RBK ønsker å bidra til at framtidige internasjonale arrangement og mesterskap skal tildeles på bakgrunn av kriterier som sterkere enn i dag vektlegger at grunnleggende menneskerettigheter er ivaretatt i arrangørlandet. Dette betyr at i vurdering av søkere skal det at «hvert menneske har iboende verdighet og verdi og har krav på grunnleggende rettigheter uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, nasjonalitet eller hvor i verden de bor» stå sentralt i utlysning og som beslutningsgrunnlag.

RBK-styret foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe på 5 representanter som utformer forslag til prinsipper. Prinsippene behandles av RBK-styret og videreformidles NFF som i sin tur påvirker UEFA og FIFA.

Forslag 12 b: Treningsleir/treningskamper i autoritære regimer

Forslagstiller: Eirik Garshol

Rosenborg Ballklub skal ikke legge treningsleire til eller spille treningskamper i land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett.

Begrunnelse:

Autoritære regimer ønsker å skape positiv oppmerksomhet rundt seg selv ved å lokke fotballklubber – også norske – til å legge treningsleire og treningskamper til sitt land. Vi som klubb skal ikke la oss bruke som virkemiddel i PR-kampanjer fra slike regimer,

verken i dag eller i fremtiden. Supporternes syn på dette er krystallklart og klubben fikk stor motbør, og snudde tilslutt, da planen var å reise til Dubai på treningsleir i januar 2018.

Forslag 12 c: Sponsoravtaler med selskaper fra autoritære regimer

Forslagstiller: Eirik Garshol

Rosenborg Ballklub skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med stater eller selskaper med samme navn som stater der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater.

Begrunnelse:

I den internasjonale fotballen blir stadig flere klubber sponset av selskaper som fremmer og renvasker autoritære regimer. Det er naivt å tro at slike selskaper ikke vil prøve å komme seg inn også på det norske sponsormarkedet. Det er viktig at vi som klubb følger med i utviklingen og sier nei til å legitimere diktatur og autoritære krefter. Vi mener slike avtaler kan gi langvarig skade på klubbens omdømme.

Her er det også et skifte på gang internasjonalt. Vi ser det for eksempel i Tyskland der Borussia Dortmund via årsmøtet har tatt stilling til hvordan de vil tjene sine penger. På årsmøtet til Bayern München ble dette også en sak nylig hvor medlemmene oppfordret klubben til å ikke inngå nye sponsoravtaler med Qatar etter nåværende avtale utløper.

Falkenkameratene mener: 
Vi støtter forslag 12 a, b og c.

Forslag 13: Lovendringer som følge av ny lovnorm NIF

Forslagsstillere: Styret i Rosenborg Ballklub

På grunn av endringer i NIFs lovnorm foreslås to paragrafer i Lov for Rosenborg Ballklub endret:

Ny § 21

§ 21 Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter organisasjonsleddets lov.

(2) Kontrollutvalget avgir beretning til årsmøtet. Beretningen skal inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i årsmøte-

perioden, samt utvalgets konklusjon på om styret har utført de oppgaver det er tillagt etter loven, jf. (1)

(3) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser som nødvendig for å utfø-

re sine oppgaver.

(4) Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og kan avgi en uttalelse til forslagene

dersom utvalget finner det nødvendig.

(5) Kontrollutvalg i organisasjonsledd som ikke har engasjert revisor, skal foreta regnskapsrevisjon.

(6) Organisasjonsledd kan på eget årsmøte vedta instruks for kontrollutvalget, gi utvalget ytterligere oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke reduserer utvalgets ansvar og rettigheter etter denne bestemmelse, eller på annen måte er uforenelig med utvalgets oppgaver.

(7) Idrettsstyret kan gi nærmere bestemmelser om kontrollutvalg i NIFs organisasjonsledd.

Ny § 16, 14 (b)

I tillegg foreslås lovens § 16, 14 (b) endret til følgende ordlyd:

Kontrollutvalg bestående av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

Falkenkameratene mener: 
Endringer i NIFs lovnorm har vi ikke annet valg enn å ta inn i Rosenborgs lov. Vi støtter forslaget.