Årsmelding RBK Kvinner; fusjon på riktig grunnlag?

I årsmeldingen for Rosenborg Ballklubb Kvinner (RBKK) så kommer det frem en rekke bekymringsfulle opplysninger. Ikke bare bommer klubben grovt økonomisk sammenlignet med budsjett, men det fremstår også som at budsjettforutsetningene klubben har lagt til grunn har vært fundamentalt feil. Dette er bekymringsfullt all den tid fusjonen mellom Rosenborg Ballklub (RBK) og RBKK var basert på underlag som styret i RBKK har fremlagt.

Vi kommer tilbake til dette, men først; Ørjan Engen og resten av styret i RBKK avgir en årsmelding som både er skremmende og mangelfull.

Mangler og selvmotsigelser 

Fra årsmeldingen:
«Driften av klubben har vært preget av mangel på personell og på grunn av avklaring på vedtak om fusjon ble aktiviteter ble satt på vent til etter årsmøte april 2022. Dette har vært medvirkende til at budsjetterte aktiviteter har uteblitt.»

Budsjettet og budsjetterte aktiviteter som det henvises til, ble vedtatt på nevnte årsmøte i april 2022. Styret i RBKK var med andre ord fullt og helt klar over ressurssituasjonen i klubben når de utarbeidet budsjettet, noe som åpenbart burde ha vært hensyntatt i budsjettet som ble godkjent. En slik forklaring holder derfor ikke mål, og fremstår som en bortforklaring. Et scenario hvor styret ikke hadde hensyntatt slike forhold er enda verre; da har ikke styret i RBKK fremlagt et realistisk underlag til RBK som bakteppe for å vurdere en fusjon.

«Styret besluttet at RBKK skulle søke om å være vertsklubb for kvalifiseringsturnering til UWCL (UEFA Women’s Champions League, red.anm.) på Koteng Arena, samt spille kampen mot Brann på Lerkendal. Dette ga klubben en betydelig ekstrainntekt.»

Styret uttrykker at man fikk betydelige ekstrainntekter ved ovenstående aktiviteter. Det betyr at det faktiske underskuddet hadde vært enda større dersom man ikke fikk disse inntektene. Underliggende drift i klubben virker dermed å være enda svakere enn hva som blir fremstilt i årsregnskapet.

«Klubben tapte større summer på utleie av banen våren 2022, samt at inntektene på utleie av lokaler ble redusert.»

Det fremstår merkelig at det i det hele tatt skal være mulig å tape «større summer» på utleie av bane og manglende leieinntekter fra lokaler. Utleie av lokaler bør være regulert i leieavtaler med en gitt varighet, og således være enkelt å budsjettere med. Her har klubben enten budsjettert med oppblåste og urealistiske tall, eller så har man ikke orden i egne sysaker. Begge deler er uakseptabelt.  

«Koteng Arena har siden åpningen i 2018 profesjonalisert hele klubben. Arenaen brukes nærmest fullt ut og fremstår nå som en moderne arena for toppfotball kvinner, og er blant de beste i Toppserien. I årene som kommer vil det være behov for å utvikle arenaen i takt med klubbens interesser.» og videre; «Vi må også utvikle Koteng Arena og treningsfasiliteter slik at dette holder CL-standard.»

Styret sier nå plutselig at «arenaen brukes nærmest fullt ut», mens styret tidligere sier at man tapte store summer på utleie av bane og lokaler. Hvordan er det mulig å tape store summer på utleie av bane og lokaler dersom arenaen brukes nærmest fullt ut? Dette er skremmende lesing, og tyder på en fundamentalt manglende forståelse for økonomistyring. 

I tillegg så skrives det to steder i årsberetningen at det er behov for å utvikle Koteng Arena videre, noe som åpenbart vil koste penger. Mye penger. Ble dette kommunisert til RBK underveis i arbeidet med fusjonen? Slike utsagn tyder på at RBKK kommer inn i RBK med et vesentlig investeringsbehov som ikke er kommunisert til medlemmene i RBK. Det fremstår også ulogisk at det i denne sammenhengen skal brukes store midler på oppgradering av Koteng Arena for UWCL, når det både kostnadsmessig og mtp. tilskuerambisjoner rimer bedre å spille akkurat disse kampene på Lerkendal. Og dette luftslottet kommer i tillegg til den svake underliggende driften som fremlegges.

Videre unnlater styret i sin beretning å gjøre en vurdering av grunnlag for videre drift. Med tapt egenkapital og ingen utsikter til positive resultater fremover, så ville det vært på sin plass at styret foretok en slik vurdering, som deretter ble kommunisert til RBKs styre og medlemmer før fusjonen gikk formelt gjennom 31. desember.  

I en klubb hvor «styret har deltatt aktivt i klubbens daglige drift» som styret selv skriver i sin beretning, hviler det her et vesentlig ansvar på styreleder Ørjan Engen. Det forventes at styreleder i en slik situasjon skal ha innsikt i punktene ovenfor.

Ønsketenking eller bevisst pynting?

Det fremstår derfor uforsvarlig at det ikke er tatt grep i den situasjonen RBKK befinner seg i. Informasjonen som kommer frem i årsmeldingen gir indikasjoner på at fusjonen mellom RBKK og RBK ble fattet på feilaktig – og for Rosenborgs medlemmer mangelfullt – grunnlag. Årsmeldingen og handlingsmønsteret til Engen er faktisk så uforståelig at man må begynne å stille seg noen fundamentalt kritiske spørsmål.

Følgende mener vi Engen nå skylder Rosenborgs medlemmer svar på: 

  • I forbindelse med kontrollutvalgets henvisning til inntektsbortfall (s.21), merker vi oss at RBKKs fotballskoler ikke er ført som avholdt under «Årsberetning arrangement» (s.18). Hvorfor ble ikke disse arrangert? Hvor stort inntektstap utgjorde dette mot totalt budsjett for 2022?
  • Hvor store ekstrainntekter hadde RBKK i forbindelse med henholdsvis å være vertsklubb for UWCL, samt kampen mot Brann på Lerkendal, mao. hvor ille hadde underskuddet vært uten disse ekstraordinære inntektene?
  • Styret i RBKK skriver at «arenaen brukes nærmest fullt ut», samtidig som de skriver at man «tapte større summer» på manglende utleie av bane og lokaler. Dersom arenaen brukes nærmest fullt ut – hvordan er det da mulig å få inn vesentlige større summer fra ytterligere utleie?
  • Det signaliseres to steder i styrets beretning at Koteng Arena må utvikles videre. Hvor store investeringskostnader må tas på Koteng Arena de neste tre årene for at RBKK skal kunne realisere planene som ble fremlagt i forbindelse med fusjonsprosessen?
  • RBKK har lån på ca. 41 millioner kroner relatert til Koteng Arena. Balanseført verdi av anleggsmidlene hos RBKK er ca. 43 millioner kroner, og antas i hovedsak å tilsvare anlegget på Lade. Kan Engen legge frem regnestykket RBKK benytter til å dokumentere virkelig verdi av anlegget på Lade? Vi ønsker forutsetninger som er benyttet, inklusive beskrivelse av leieinntekter, kontraktsvarighet på leieforhold som er inkludert i inntektsgrunnlaget, eierkostnader, investeringsbehov, yield, mv.
  • Egenkapitalen i RBKK er tapt (s.8, egenkapital og gjeld). Dersom RBKK og RBK ikke hadde fusjonert fra nyttår: ville det vært grunnlag for videre drift hos RBKK basert på årsregnskapet 2022?

Har Engen gitt RBK uriktig eller mangelfull informasjon underveis i arbeidet med den såkalte «fusjonsplanen»? Har Engen unnlatt å melde om vesentlige avvik fordi han fryktet at det kunne påvirke fusjonen som ennå ikke var gjennomført? 

Vi skal tross alt ikke lenger tilbake enn 21. oktober, hvor Engen sa følgende
«Men vi har kontroll på det, og har en god egenkapital, så det går greit. Vi har et soleklart mål om at vi ikke skal være en utgiftspost for herrelaget, og til neste år vil det komme inn flere penger i forbindelse med den nye tv-avtalen.»  

Styreleder Engen kan åpenbart ikke ha kontroll på egen virksomhet når regnskapet pr. 31. desember viser at egenkapitalen er langt fra god – den er faktisk tapt i sin helhet. I tillegg budsjetterer han med nær identisk stort underskudd i 2023, noe som viser at RBKK de facto vil være en utgiftspost for herrelaget selv om han for få måneder siden var krystallklar på noe annet.

Er det mulig å ha tillit til arbeidet som skal utføres av Engen i et fusjonert RBK-styre? Vi er svært usikre, og spår Engen en kortvarig karriere i Rosenborgs samlede styre.